27-09-17

Clubwedstrijd van dinsdag 26 september 2017

Reinaert *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 26/09/2017
Top: 6    paren: 8    giften: 28
        gedrukt op: 26/09/2017
   paar      naam                      ptn    %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 31)AUDENAERT Armand-VELDEMAN Paul   97,0 57,74  32  28   10 a   18 D   16 C   12 b   15 B   14 c   12 d
2(  3)DE COCK Lutgarde-DE SMEDT Hubert 87,0 51,79  24  28   10 C   16 b   11 B   18 c    6 d   14 a   12 D
3(  1)KREKELBERGH Bob-BRAINE Roger     85,0 50,60   1  28   14 A   18 A    3 A   14 A    8 A   10 A   18 A
4( 33)TEMMERMAN Roger-TEMMERMAN Lieve  84,0 50,00   1  28   14 c    6 d   21 a    9 D   12 C    7 b   15 B
5( 32)LYSSENS Karel-CHRISTIAENS Antoine83,0 49,40   1  28   12 b    8 B    8 c   15 d   16 a    9 D   15 C
6(  2)DE CUYPER Dirk-KANT Annie        82,0 48,81   1  28   12 B   13 c   10 d   10 a   18 D   10 C    9 b
7( 34)CLAUS Roger-DE WESTELINCK Sabine 78,0 46,43   1  28   17 d    6 a   14 D    6 C    9 b   17 B    9 c
8(  4)GULDENTOPS Luc-DE HAUWERE Luc    76,0 45,24   1  28    7 D  11 C   13 b   12 B   12 c   15 d    6 a
  
gemiddelde per ronde: 12

08:08 Gepost door Karel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-17

Clubwedstrijd van dinsdag 19 september 2017

Reinaert *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 19/09/2017
Top: 8     paren: 10     giften: 28
        gedrukt op: 19/09/2017
  paar         naam                      ptn    %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
 1( 31)LEYSSENS Lucienne-MAES Maria     133,1 59,41  40   28   21 a   14 c   16 D   22 B  
23 E   15 b  22 d
 2( 33)SIEBENS Marleen-AUDENAERT Armand
120,8 55,90  30   27   18 c    8(3)  13 B   16 E   21 b   26 d  19 a
 3( 32)DE WITTE Gino-BRAINE Ines        119,5 55,32  20   27   17 b   16(3)  16 a   14 c   23 D
  17 B  16 E
 4( 34)CHRISTIAENS Antoine-COVENS Hila  122,9 54,87   1   28   16 d   15 a   26 c   26 D   11 B   16 E  13 b
 5(  1)KREKELBERGH Bob-BRAINE Roger     120,8 53,94   1   28   11 A   17 A   16 A   17 A   18 A   28 A  13 A
 6(  5)SOMERS Ludo-VELDEMAN Paul        109,3 50,58   1   27   17(3)   8 b   16 d   15 a   28 c    6 D  19 B
 7( 35)DE WESTELINCK Sabine-CLAUS Roger  97,0 46,63   1   26    7(3)  21(3)  12 e   16 e    9 e   16 e  16 e
 8(  4)KANT Annie-LYSSENS Karel          95,2 42,49   1   28   16 D   24 B   20 E   10 b    9 d    4 a  13 c
 9(  2)TEMMERMAN Lieve-TEMMERMAN Roger   87,7 40,59   1   27   15 B    3(3)  19 b    6 d   14 a   21 c  10 D
10(  3)DE COCK Lutgarde-DE SMEDT Hubert  89,8 40,10   1   28   14 C   18 C    6 C   18 C    4 C   11 C  19 C

g
emiddelde per ronde: 16

09:20 Gepost door Karel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-17

Clubwedstrijd van dinsdag 12 september 2017

Reinaert *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 12/09/2017
Top: 6    paren: 9    giften: 28
        gedrukt op: 12/09/2017
  paar        naam                      ptn    %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
 1( 31)AUDENAERT Armand-SIEBENS Marleen 94,0 65,28  36   24   12 a   18 c          20 B   20 E   12 b   12 d
 2( 32)VELDEMAN Paul-Szobel Zoltan      96,0 57,14  27   28   13 b   13 d   18 a   14 c   13 D   12 B   13 E 
 3( 34)KANT Annie-DE HAUWERE Luc        79,0 54,86  18   24    7 d   16 a   18 c    9 D   18 B   11 E
 4(  2)HERSSENS Marc-HERSSENS Michèle   85,0 50,60   1   28   11 B    8 E   12 b   15 d   13 a   14 c   12 D
 5( 35)CLAUS Roger-DE WESTELINCK Sabine 72,0 50,00   1   24          16 e   17 e   11 e    4 e   13 e   11 e
 6(  1)KREKELBERGH Bob-BRAINE Roger     71,0 49,31   1   24   12 A    8 A    6 A          11 A   14 A   20 A
 7(  4)BEYENS Rudi-BRAINE Ines          64,0 44,44   1   24   17 D           7 E    4 b   11 d   10 a   15 c
 8(  3)DE COCK Lutgarde-DE SMEDT Hubert 60,0 41,67   1   24   19 C    6 C    6 C   10 C          10 C    9 C
 9( 33)CHRISTIAENS Antoine-LYSSENS Karel51,0 35,42   1   24    5 c   11 D   12 B   13 E    6 b           4 a

gemiddelde per ronde: 12

13:20 Gepost door Karel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-17

Clubwedstrijd van dinsdag 5 september 2017

Reinaert *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 05/09/2017
Top: 8    paren: 11    giften: 28
        gedrukt op: 05/09/2017
   paar       naam                      ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
 
  1(  2)KANT Annie-LYSSENS Karel        142,0 63,39  44   28   23 B   16 B   16 b   20 a   22 C   23 C   22 F
  2( 31)COVENS Hilaire-CHRISTIAENS Anto 140,0 62,50  28   28   25 a   23 c   15 d   27 C   17 B    9 c   24 E
   ( 36)SOMERS Ludo-VYT Stefan          120,0 62,50  28   24          24 E   16 f   20 F   22 E   19 B   19 d
  4( 35)DE WESTELINCK Sabine-CLAUS Roger104,0 54,17   1   24   20 e   18 d   16 B          13 a   13 b   24 c
  5(  5)HERSSENS Marc-HERSSENS Michèle  103,0 53,65   1   24   12 E          23 e   12 f   15 f   22 d   19 a
  6( 34)BRAINE Ines-DE WITTE Gino        91,0 47,40   1   24   28 d   16 b   17 C   12 e   10 e           8 e
  7( 33)MAES Maria-LEYSSENS Lucienne    101,0 45,09   1   28   16 c    9 C   16 F   22 d   10 c   20 e    8 C
  8(  1)KREKELBERGH Bob-BRAINE Roger     81,0 42,19   1   24    7 A   20 A          12 A   19 A   10 A   13 A
  9(  3)DE COCK Lutgarde-DE SMEDT Hubert 93,0 41,52   1   28   16 C    8 e   15 c    5 c   17 F   22 a   10 f
 10( 32)DE HAUWERE Luc-DEQUIDT Willy     77,0 40,10   1   24    9 b   12 a    9 E   20 E   15 b   12 E       
 11(  4)STEVENS Vera-KANT Johan          68,0 35,42   1   24    4 D   14 D   17 D   10 D          10 D   13 D
  
gemiddelde per ronde: 16

08:18 Gepost door Karel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-09-17

Reinaerttornooi van zaterdag 2 september 2017

Reinaert *** Reinaerttornooi *** 3 giften per ronde *** 02/09/2017
Top: 18     Paren: 20           giften: 33
               gedrukt op: 02/09/2017
paar      naam                          ptn    %   CP  rd1   rd2   rd3   rd4   rd5   rd6   rd7   rd8   rd9   rd10  rd11

 1(30)Bob Yseboodt-Amsel Alon          395,0 66,50 80  15 i  28 j  30 J  43 a  45 b  36 c  27 d  45 e  44 f  45 g  37 h
 2(24)Van Heugten Toon-Gysen Karel     353,0 59,43 60  24 c  49 d  28 e  30 f  24 g  39 h  41 i  20 j  44 J  28 a  26 b
 3(23)AUDENAERT Armand-VELDEMAN Paul   347,0 58,42 40  34 b  14 c  38 d  35 e  38 f  50 g  29 h  40 i  10 j  38 J  21 a
 4( 3)BUYLE Frans-DE BLOCK Lucienne    342,0 57,58 32  30 C  40 C  47 C  37 C  23 C  18 C  33 C  25 C  23 C  32 C  34 C
 5( 1)VAN DE VELDE Pierre en Renée     339,0 57,07 28  28 A  24 A 
30 A  11 A  39 A  34 A  30 A  48 A  36 A  26 A  33 A
 
6( 8)KANT Annie-LYSSENS Karel         320,0 53,87 24  23 H  27 H  37 H  36 H  52 H  15 H  25 H  32 H  42 H  14 H  17 H
 7(26)LEYSSENS Lucienne-CHRISTIAENS A. 317,0 53,37  1  32 e  43 f  45 g  18 h  22 i  23 j  40 J   6 a  25 b  22 c  41 d
 8(21)CLEMENT Patrick-BEELDENS Marcel  309,0 52,02  1  43 J  30 a  41 b  17 c  32 d   9 e  33 f  24 g  12 h  39 i  29 j
 9( 5)DE BLESER E.-HEYNDERICKX Ghislai 305,0 51,35  1  22 E  43 E  26 E  19 E  21 E  45 E  33 E   9 E  14 E  30 E  43 E
10( 2)BEYENS Rudi-BRAINE Ines          302,0 50,84  1  20 B  29 B  13 B  36 B   9 B  40 B  39 B  29 B  29 B  30 B  28 B
11(27)VLEMINCKX Jenny-ROCHTUS Frans    293,0 49,33  1  32 f  44 g  17 h  23 i  30 j  31 J  24 a  25 b  31 c  25 d  11 e
12(28)DE COCK Lutgarde-DE SMEDT Hubert 285,0 47,98  1  26 g  27 h  38 i  22 j  24 J  20 a  15 b  29 c  36 d  24 e  24 f
13( 9)CLAUS Roger-DE WESTELINCK Sabine 276,0 46,46  1  39 I  40 I  16 I  31 I  32 I  32 I  13 I  14 I  18 I  15 I  26 I
 
(31)JOOS Rita-VAN DER SCHOOT Ria     276,0 46,46  1  11 j  26 J  24 a  18 b  31 c  18 d  21 e  28 f  31 g  40 h  28 i
15(22)HERSSENS Marc en Michèlé         275,0 46,30  1  26 a  25 b   7 c  38 d  33 e  13 f  34 g  22 h  36 i  16 j  25 J
16(29)KANT Lydie-DE BOEVER Willy       258,0 43,43  1  31 h  14 i  24 j  32 J  15 a  14 b  21 c  27 d  40 e  22 f  18 g
17( 6)VAN BROECK Anita-V D BOGAERT Lyd 254,0 42,76  1  22 F  11 F  21 F  24 F  16 F  41 F  21 F  26 F  10 F  32 F  30 F
18( 4)KREKELBERGH Bob-BRAINE Roger     247,0 41,58  1  38 D   5 D  16 D  16 D  22 D  36 D  27 D  27 D  18 D  29 D  13 D
19(25)DEQUIDT Willy-DE HAUWERE Luc     229,0 38,55  1  16 d  11 e  33 f  35 g   2 h  22 i  14 j  34 J  18 a  24 b  20 c
20( 7)RYSENAER Luc-CRUSENER Huguette   218,0 36,70  1  28 G  10 G   9 G  19 G  30 G   4 G  20 G  30 G  23 G   9 G  36 G

gemiddelde per ronde: 27

13:36 Gepost door Karel | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |